Zrealizowane projekty

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. realizowała inwestycje z zakresu sieci wod-kan przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Historia projektu

Gmina Miasto Zgierz 16 września 2003 r. złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wersję roboczą Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Na początku stycznia 2004 r. została przedstawiona ostateczna wersja ww. Karty potencjalnego przedsięwzięcia. 


Złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o przyznanie na realizację Projektu środków finansowych z Funduszu Spójności wymagało opracowania obszernej dokumentacji, m.in. Studium Wykonalności. Dlatego też w styczniu 2004 r. Gmina Miasto Zgierz wystąpiła o dofinansowanie ze środków Funduszu ISPA oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonania wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Funduszu Spójności.

W lutym 2004 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg ramowy na zadanie: „Pomoc doradcza dla przedsięwzięcia – Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz modernizacją oczyszczalni ścieków” dofinansowany z Funduszu ISPA. Wykonawcą Pomocy Technicznej dla Projektu .: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” została firma PARSONS BRINCKERHOFF z Wielkiej Brytanii, która w oparciu o materiały przekazane przez Gminę Miasto Zgierz oraz Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w okresie od maja do lipca 2004r. opracowała wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” wraz ze Studium Wykonalności. 


Analiza instytucjonalna przeprowadzona przez Konsultanta Pomocy Technicznej wykazała, że Beneficjentem pomocy powinna zostać Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
Wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności, po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska, został przekazany a następnie zarejestrowany przez Komisję Europejską 13.08.2004 r. pod numerem 2004/PL/16/C/PE/028. 


Po uzupełnieniu w wymaganym terminie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko 19 grudnia 2005 r. Komisja Europejska wydała decyzję K(2005) 5771 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. 
Beneficjentem Końcowym pomocy Funduszu Spójności
 i operatorem infrastruktury została Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt pn. „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” objął swoim zakresem następujące działania:

 1. Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
 2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
 3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu

W ramach działania I. „Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu”  zrealizowano następujące zadania:

 • budowa trzech nowych studni głębinowych na istniejącej Stacji wodociągowej,
 • wprowadzenie ciągłego procesu dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru wraz z modernizacją budynku chlorowni w celu ochrony wody przed wtórnym zakażeniem bakteriologicznym w rozległej sieci wodociągowej,
 • wymiana rurociągów oraz armatury na terenie Stacji wodociągowej,
 • opomiarowanie, automatyzacja i wizualizacja procesów wydobycia i uzdatniania wody, 
 • budowa odstojników wód popłucznych z procesu płukania odżelaziaczy,
 • modernizacja pompowni II stopnia.

W ramach działania II. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza” zrealizowano:

 • budowę sieci wodociągowej – 11 km,
 • modernizację sieci wodociągowej – ok. 2,8 km,
 • opomiarowanie sieci w celu identyfikacji strat wody.

W ramach działania III. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza” zrealizowano:

 • budowę kanalizacji grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi – 72,4 km,
 • budowę sieci kanalizacji tłocznej – 5,8 km,
 • modernizację sieci kanalizacji sanitarnej – 2,8 km.

W ramach działania IV. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu”  wykonano:

 • montaż urządzeń umożliwiających uruchomienie drugiego reaktora biologicznego, co zapewni możliwość przeprowadzania remontów i napraw reaktora pracującego,
 • zmianę procesu biologicznego oczyszczania ścieków na technologię, która zapewni osiągnięcie parametrów obowiązujących dla oczyszczalni ścieków powyżej 100 000 RLM,
 • rozszerzenie monitoringu ilości i jakości dopływających i oczyszczonych ścieków,
 • rozbudowę węzła gospodarki osadowej – montaż dodatkowej linii odwadniani osadu: prasy oraz urządzeń do higienizacji osadu,
 • doposażenie laboratorium istniejącego na terenie oczyszczalni ścieków  i uzyskanie akredytacji.

Podział na kontrakty

Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” podzielony został na 12 Kontraktów budowalnych oraz 5 Kontraktów usługowych:

Kontrakty budowlane

1. Kontrakt nr 1A – „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy”

2. Kontrakt nr 1B I – „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy – Adelmówek”

3. Kontrakt nr 1B II – „Budowa sieci wodociagowej w ul. Konstantynowskiej, Barona, Boruty,

    Kwasowej”

4. Kontrakt nr 1C – „Modernizacja Stacji wodociągowej w Zgierzu”

5. Kontrakt nr 1D – „Budowa sieci wodociągowej na terenie Zgierza”

6. Kontrakt nr 1E I – „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rudunki i Podleśna”

7. Kontrakt nr 1E II – „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie”

8. Kontrakt nr 1F I – „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Proboszczewice – Wschód”

9. Kontrakt nr 1F II – „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Proboszczewice – Zachód”

10. Kontrakt nr 1G I – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach po ZPB Boruta”

11. Kontrakt nr 1G II – „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Szczawińskiej”

12. Kontrakt nr 5 – „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Zgierzu”

Kontrakty usługowe

1. Kontrakt nr 2 – Inżynier Kontraktu dla Projektu 

2. Kontrakt nr 3 – Pomoc Techniczna dla Projektu

3. Kontrakt nr 4 – Działania informacyjne i promujące dla Projektu

4. Kontrakt nr 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Kontraktu nr 5

5. Kontrakt nr 7 – Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Kontraktu nr 1F