System odprowadzania ścieków

Sieć kanalizacyjna

Odbiór ścieków odbywa się poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej.Na terenie Zgierza istnieje system kanalizacji rozdzielczej. Całkowita długości kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 88527 m.

Oczyszczalnia ścieków w Zgierzu

Przed wybudowaniem oczyszczalni ścieki komunalne i przemysłowe z terenu miasta Zgierza odprowadzane były bez oczyszczenia do rzeki Bzury i w znaczący sposób wpływały na zanieczyszczenie Wisły a w konsekwencji wód Bałtyku. Podjęta w 1992 roku przez Miasto Zgierz decyzja o wspólnej z ZPB „Boruta” S.A. budowie oczyszczalni ścieków komunalno-przemysłowych, której efektem jest oddana w 1998 roku inwestycja, doprowadziła do kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w Zgierzu.

Oczyszczalnia ścieków w Zgierzu zajmuje obszar 8,7 ha, usytuowany wzdłuż lewego brzegu Bzury, w rejonie skrzyżowania ulic Miroszewskiej i Łukasińskiego. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-chemiczno-biologicznego. Ścieki komunalne i przemysłowe dostarczane są do oczyszczalni miejską siecią kanalizacyjną oraz transportem specjalistycznym poprzez punkt zlewny ścieków dowożonych oraz siecią kanalizacji technologicznej znajdującą się na terenie byłych zakładów „Boruta”.

Procesy prowadzące do oczyszczenia ścieków miejskich i przemysłowych zachodzą w obiektach, które można pogrupować na:

  • część wstępną – mechaniczną podzieloną zgodnie z charakterem ścieków dopływających na dwa ciągi – wstępny miejski i wstępny przemysłowy, w których realizowane są procesy mechanicznego i chemicznego usuwania zanieczyszczeń; 
  • część biologiczną, gdzie w reaktorach biologicznych przy pomocy osadu czynnego zachodzi ostateczny proces usuwania zanieczyszczeń; 
  • część końcową, w której dokonuje się rozdziału osadów i zawiesin od strumienia oczyszczonych ścieków.

Obecnie do oczyszczalni dopływa dziennie średnio 10 000 m3 ścieków miejskich oraz 1 500 m3 ścieków przemysłowych.

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatację mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do rzeki Bzury.

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na odprowadzanie ścieków do rzeki Bzury w ilości:

Qśr d = 11 500 m3/d
Qmax d = 20 000 m3/d

pod warunkiem, że stan i skład odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczał wartości parametrów wymienionych w Tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wartości parametrów zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym oraz średnie stężenia na odpływie 

Dopuszczalne wartości parametrów zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Zgierzu osiąga znacznie lepszą jakość oczyszczonych ścieków, niż to określają parametry zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym. Poniższe tabele pozwalają zobrazować efekty oczyszczenia ścieków osiągane na zgierskiej oczyszczalni ścieków.

Stopień redukcji zanieczyszczeń (w %) osiągniętych w latach 1999-2007 przedstawiony jest w Tabeli 2.

Tabela 2. Redukcje ładunków w latach 1999 – 2007 [%]

Redukcje ładunków w latach 1999 - 2007

Przed uruchomieniem oczyszczalni w Zgierzu niemal wszystkie wskaźniki zanieczyszczeń Bzury przekraczały dopuszczalne normy powodując, że rzeka nie odpowiadała żadnej z klas czystości.

Korzystne zmiany w jakości wód rzeki dało się zaobserwować już od uruchomienia w 1996 roku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Obecnie, dzięki efektywnej pracy zgierskiej oczyszczalni, można mówić już o radykalnej poprawie czystości rzeki Bzury.

Badania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzają, że stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia obniżają się, a w konsekwencji zmniejsza się liczba wskaźników pozaklasowych (z 19 w roku 1997 do 4 w roku 2001).

Poprawa jakości wód Bzury przyniosła w efekcie skreślenie Zgierza z listy miejscowości uznanych przez Konferencję Helsińską za wpływające szczególnie negatywnie na środowisko Morza Bałtyckiego czyli z tzw. listy Hot Spots.