O spółce

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. założona została 19. XI 1999 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Miasto Zgierz. W dniu 31.12.2002 r. sfinalizowany został (trwający od początku roku 2002) proces zmian w Spółce. Do Spółki został wniosiony przez Zgierską Spółkę Wodną majątek trwały służący działalności wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakres usług realizowany przez Spółkę obejmuje głównie zadania własne gminy opisane w art.3 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm).

Prowadząc zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. realizuje usługi zaliczane do „użyteczności publicznej”, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. Oznacza to, że Spółka nie kieruje się w swojej działalności kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści, ale zasadniczym kryterium jest dostawa dla społeczeństwa Zgierza usług o charakterze podstawowym po przystępnych cenach.

Prawa, obowiązki oraz zasady działania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm).

Spółka działa pod firmą „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może używać firmy w skrócie „Wodkan-Zgierz” Sp. z o.o. Czas trwania Spółki jest nie oznaczony.

Podstawą prawną działania Spółki jest:

– akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– kodeks spółek handlowych,
– inne obowiązujące przepisy prawa.

„Wodkan-Zgierz” Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000046134.
Wysokość kapitału zakładowego: 61 278 750,00
REGON: 472320756
NIP: 732 186 88 98
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu; Nr 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002