Zakres działalności

Odbiór i oczyszczanie ścieków.

Głównymi źródłami dostawy ścieków do oczyszczalni ścieków jest miejska sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji przemyslowej zlokalizowana na terenie byłego zakładu ZPB „Boruta”. Integralną częścią oczyszczalni jest również automatyczna stacja zlewna, gdzie dostarczane są specjalnymi wozami asenizacyjnymi nieczystości ciekłe pochodzące z terenów nieskanalizowanych. Mieszkańcy odprowadzający ścieki bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej stanowią ok. 57% ogółu mieszkańców Zgierza. Pozostali obsługiwani są przez wyspecjalizowane firmy, których działalność polega na opróżnieniu zbiorników bezodpływowych i dostawie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Wszystkie ścieki pochodzące od dostawców podłączonych do kanalizacji sanitarnej przesyłane są siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków, gdzie następuje proces biologicznego ich oczyszczania.

Wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody.

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. świadczy usługi wodociągowe na obszarze o powierzchni 4232 ha. Obszar prowadzenia działalności został szczegółowo określony w Zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzonym decyzją Zarządu Miasta Zgierza z dn. 31.07.2002 r. oraz na obszarze, który został szczegółowo określony w Zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zgierz, wprowadzonym decyzją Wójta Gminy Zgierz z dn. 30.10.2017 r. . Przeważająca ilość odbiorców to indywidualne gospodarstwa domowe (90%), około 10% przypada na placówki handlowe, usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe.

Laboratorium

Laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” systematycznie wykonuje:
– analizy fizyko-chemiczne wody tłoczonej do sieci wodociągowej,
– badania składu ścieków:

  • dopływających do oczyszczalni,
  • na różnych etapach oczyszczania,
  • oczyszczonych odpływających z oczyszczalni,
  • przemysłowych.

Zaproszenie do współpracy

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., zaprasza do współpracy w zakresie wprowadzenia do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „BardeNCal” produkowanego przez Spółkę. Powyższy preparat został dopuszczony do obrotu decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2017 r. Zapraszamy do wstępnych rozmów do siedziby Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 45, oraz o zapoznanie się z oceną preparatu „BardeNCal”. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania. Osoba udzielająca informacji: Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków – Rafał Biernacki, email: r.biernacki@wodkan.zgierz.pl.