System zaopatrzenia w wodę

Sieć wodociągowa

Uzdatniona woda ze stacji wodociągowej przy ul. Ciosnowskiej rozprowadzana jest za pośrednictwem przewodów magistralnych (średnice powyżej 350 mm) i sieci rozdzielczej (średnice od 80 mm do 300 mm). Długość sieci wodociągowej w Zgierzu (bez przyłączy wodociągowych) wynosi ok. 160166 m

Stacja wodociągowa

Zgierz zaopatrywany jest w wodę ze stacji wodociągowej zlokalizowanej przy
ul. Ciosnowskiej. Źródłem wody są ujęcia wód głębinowych:

  1. ujęcie „Ciosnowska”, gdzie eksploatowane są 3 studnie ujmujące wodę z warstwy górnokredowej i 3 studnie ujmujące wodę z warstwy czwartorzędowej,
  2. ujęcie „Morenowa”, gdzie woda wydobywana jest z 2 studni ujmujących wodę z warstwy górnokredowej.

Zasoby eksploatacyjne wg pozwolenia wodno-prawnego wynoszą dla ujęcia:

  • „Ciosnowska” – 150 m3/h z warstwy czwartorzędowej oraz 300 m3/h z warstwy górnokredowej,
  • „Morenowa” – 330 m3/h z warstwy górnokredowej.

Zapotrzebowanie miasta na wodę wynosi od 8 000 m3/d do 14 000 m3/d i jest w całości pokrywane przez ilość wody wydobywanej z wyżej wymienionych ujęć.

Woda wydobywana ze zgierskich ujęć zawiera ponadnormatywną ilość żelaza. Proces uzdatniania wody ma na celu usunięcie nadmiaru żelaza (do poziomu poniżej 0,2 mg/l). W procesie technologicznym woda jest napowietrzana w aeratorach i odżelaziana na filtrach ciśnieniowych. Uzdatniona woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Uzdatniona woda jest następnie magazynowana w 4 zbiornikach żelbetowych o łącznej pojemności 6 tys. m3 i stąd pompami tłoczona do sieci wodociągowej.