Laboratorium Akredytowane

Ostatnie lata w Polsce to okres intensywnych prac legislacyjnych, zmierzających do zharmonizowania przepisów krajowych z prawem europejskim. Wynika to z faktu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prace obejmują swoim zakresem również branżę wodociągowo-kanalizacyjną, skutkując nowelizacją części aktów prawnych dotyczących tej branży.

Zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczą m.in. zagadnienia wiarygodności prowadzonych badań wody i ścieków, a zatem kompetencji laboratoriów wykonujących te badania. Przepisy prawne w swoim obecnym brzmieniu nakładają na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek prowadzenia kontroli jakości produkowanej przez siebie wody, a także pomiarów wielkości emisji (w przypadku ścieków) przez laboratorium, które jest w stanie udowodnić swoje kompetencje techniczne. Szczególnie ważnym dla działalności laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. jest zapis art. 147a Ustawy Prawo ochrony środowiska mówiący iż (…) Prowadzący instalację (np. oczyszczalnie ścieków) (…) jest obowiązany zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez akredytowane laboratorium – posiadające Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2.

Jednocześnie art. 12 ust. 4 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa, iż (…) badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (…) laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody (…).

Akredytacja (łac. credo – wierzę), w sensie dosłownym, polega na uwiarygodnieniu laboratorium, że jak najlepiej i rzetelnie wykonuje analizy (badania wody i ścieków). To zaufanie oparte jest na kompleksowej ocenie dokonywanej w laboratorium przez odpowiednio przeszkolonych wizytatorów (auditorów).

W związku z powyższym Zarząd Spółki w marcu 2007 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu akredytacji Laboratorium Spółki. Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością zaplanowano na 1,5 roku.

Należy nadmienić, iż dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Laboratorium, przygotowania do uzyskania akredytacji przebiegały bardzo sprawnie.

Zgodnie z planem, 9 października 2008 roku został złożony wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o udzielenie akredytacji dla Laboratorium Spółki.

Ocena spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 była wykonana dwuetapowo. Podczas wizytacji wstępnej zespół auditorów PCA oceniał funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w laboratorium. Drugi etap oceny, który odbył się w kwietniu 2009 roku, obejmował dodatkowo ocenę kompetencji technicznych Laboratorium do wykonywania badań wody i ścieków. 

W wyniku pozytywnej kompleksowej oceny, decyzją Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 13 lipca 2009 roku przyznano Laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Certyfikat Akredytacji nr AB 1064 potwierdzający kompetencje laboratorium do wykonywania analiz wody i ścieków oraz pobierania próbek. Laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”posiada zatwierdzony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualny zakres akredytacji

Aktualna Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

Wytyczne pobierania próbek przez klientów zewnętrznych

Zlecenie na wykonanie badań

Przegląd zlecenia dla próbek wody do spożycia

Przegląd zlecenia dla próbek ścieków

Przegląd zlecenia dla próbek osadów

Przegląd zlecenia dla próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Ankieta – informacja zwrotna od klienta

Cennik analiz w laboratorium obowiązujący od 01.2016 roku