Parametry przyjmowanych ścieków przemysłowych

Dopuszczalne wartości parametrów zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Zakres możliwych wartości

Zalecane metody badań próbek ścieków

I

II

III

IV

V

1

Temperatura

°C

35

Termometryczna ( pomiar in situ)

2

pH

6,5-9,5 lub 8 -10,5

 w przypadku cyjanków i siarczków

Elektrometryczna (pomiar in situ)

3

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10

Pomiar w leju Imhoffa po 0,5 godz. sedymentacji

4

Zawiesiny ogólne

mg/l

500

Filtracja przez 0,45 µm membranę, suszenie w 105°C ± 1°C i ważenie

5

ChZTCr

mgO2/l

1500

Metoda miareczkowa z dwuchromianem potasu

6

BZT5

mgO2/l

750

Oznaczanie stężenia tlenu przed i po 5-dniowej inkubacji w 20°C ±1°C

7

Ogólny węgiel organiczny

mgC/l

Katalityczne spalanie do CO2 i analiza w podczerwieni (spektrofotometria IR)

8

Azot amonowy

mgNNH4/l

100

Indofenolowa spektrofotometryczna

9

Azot azotynowy

mgNNo2/l

10

Spektrofotometria UV-VIS lub chromatografia jonowa IC-HPLC

10

Fosfor ogólny

mgP/l

10

Spektrofotometria UV-VIS

11

Chlorki

mgCl/l

500 lub 1000 przy stężeniu siarczanów do 100

Objętościowa argentometryczna wg Mohra lub chromatografia jonowa IC-HPLC

12

Siarczany

mgSO4/l

500

Wagowa, spektrofotometria UV-VIS lub chromatografia jonowa IC-HPLC

13

Siarczyny

mgSO3/l

10

Miareczkowa jodometryczna lub chromatografia jonowa IC-HPLC

14

Żelazo ogólne

mgFe/l

10

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

15

Glin

mgAl/l

5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

16

Antymon

mgSb/l

0,25

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

17

Arsen

mgAs/l

0,25

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

18

Bar

mgBa/l

2,5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

19

Beryl

mgBe/l

1

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

20

Bor

mgB/l

5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

21

Cynk

mgZn/l

2

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

22

Cyna

mgSn/l

2

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

23

Chrom+6

mgCr+6/l

0,1

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

24

Chrom ogólny

mgCr/l

0,1

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

25

Kadm

mgCd/l

0,2

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

26

Kobalt

mgCo/l

1

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

27

Miedź

mgCu/l

0,5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

28

Molibden

mgMo/l

1

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

29

Nikiel

mgNi/l

0,5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

30

Ołów

mgPb/l

0,5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

31

Rtęć

mgHg/l

0,05

Bezpłomieniowa ASA

32

Selen

mgSe/l

0,5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

33

Srebro

mgAg/l

0,5

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

34

Tal

mgTl/l

1

Absorpcyjna spektrometria atomowa

35

Tytan

mgTi/l

2

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

36

Wanad

mgV/l

2

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie

37

Chlor wolny

mgCl2/l

0,5 lub 1,5 dla zdezynfekowanych ścieków ze szpitali

Miareczkowanie; spektrofotometria UV-VIS

38

Chlor całkowity

mgCl2/l

2 lub 4 dla zdezynfekowanych ścieków ze szpitali

Miareczkowanie; spektrofotometria UV-VIS

39

Cyjanki związane

mgCN/l

5

Spektrofotometria UV-VIS

40

Cyjanki wolne

mgCN/l

0,2

Spektrofotometria UV-VIS

41

Fluorki

mgF/l

20

Elektroda jonoselektywna lub chromatografia jonowa IC-HPLC

42

Siarczki

mgS/l

1

Metoda kolorymetryczna z tiofluorosceiną lub elektroda jonoselektywna

43

Rodanki

mgSCN/l

30

Metoda kolorymetryczna z fluorosceiną

44

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

15

Spektrofotometria UV-VIS

45

Substancje ropopochodne

mg/l

15

Spektrofotometria w podczerwieni (IR)

46

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

Metoda ekstrakcyjna wagowa

47

Sześciochlorocykloheksan (HCH)

mgHCH/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

48

Czterochlorek węgla

mgCCl4/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

49

Pięciochlorofenol (PCP)

mgPCP/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

50

Aldryny, djeldryny, endryny, izodryny

mg/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

51

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

mg/l

0

Chromatografia gazowa (GC)

52

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

mg/l

0

Chromatografia gazowa (GC)

53

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCt)

mg/l

0

Chromatografia gazowa (GC)

54

Sześciochlorobenzen (HCB)

mgHCB/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

55

Sześciochlorobutadien (HCBD)

mgHCBD/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

56

Chloroform (CHCl3)

mgCHCl3/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

57

1,2-dwuchloroetan (EDC)

mgEDC/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

58

Trójchloroetylen (TRI)

mgTRI/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

59

Nadchloroetylen (PER)

mgPER/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

60

Trójchlorobenzen (TCB)

mgTCB/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

61

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0

Chromatografia gazowa z detektorem azotowo- fosforowym NPD po ekstrakcji rozpuszczalnikiem

62

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mgCl/l

0

Adsorpcja na węglu aktywnym i oznaczenie mikrokulometryczne

63

Adsorbowalne związki chloroorganiczne(AOX)

mgCl/l

0

Adsorpcja na węglu aktywnym i oznaczenie mikrokulometryczne

64

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX- benzen, toluen, ksylen, styren)

mg/l

0

Chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

65

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

mgCl/l

0,2

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

66

Substancje powierzchniowo czynne anionowe

mg/l

15

Metoda kolorymetryczna z błękitem metylenowym

67

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe

mg/l

20

Spektrofotometria UV-VIS