Działalność

Przedmiotem działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” jest:

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

– wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody siecią,
– odbiór ścieków siecią i ich oczyszczanie.

Ponadto, Spółka realizuje usługi dodatkowe:

– odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi do stacji zlewnej,
– wydawanie warunków technicznych do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– bieżąca obsługa i konserwacja kanalizacji deszczowej,
– utylizacja odpadów płynnych dowożonych do oczyszczalni ścieków,
– analizy laboratoryjne wody i ścieków,
– projektowanie sieci i przyłączy wod.-kan.

Podstawowym zadaniem Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbierania ścieków na terenie Miasta Zgierza (na podstawie zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miasta Zgierza decyzją z dnia 31 lipca 2002 r.) oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze Gminy Zgierz (na podstawie zezwolenia udzielonego przez Wójta Gminy Zgierz decyzją z dnia 28 października 2004 r.).

Spółka dysponuje stacją wodociągową, siecią wodociągową o długości ok. 150 km (bez przyłączy), siecią kanalizacyjną o długości ok. 77 km, oczyszczalnią ścieków, stacją zlewną ścieków dowożonych. Jest także właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów w technologii pryzm energetycznych.

Dla realizacji przedmiotu działalności Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną, ekonomiczną i administracyjną.

Przedmiotem działania Spółki według  
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
 • odprowadzanie i oczyszczenie ścieków (37.00.Z);
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z);
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z);
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z);
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z);
 • demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z);
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);
 • badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A);
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z);
 • transport drogowy towarów (49.41.Z);
 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z);
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 • produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z);
 • sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z);
 • wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z);
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).

Akty normatywne

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie