Jak wykonać przyłączenie do sieci

I. Warunki przyłączenia.

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa
  w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do wodociągu/kanału sanitarnego/kanału deszczowego” (dostępny w zakładce BOK –„Druki i umowy„).
 1. Wniosek winien zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
  2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres, obręb oraz numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
  3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
  4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
  5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
  6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
 1. Złożony wniosek winien być kompletny oraz czytelnie wypełniony. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka będzie zmuszona do odesłania wniosku bez rozpatrzenia w celu uzupełnienia brakujących elementów.
 2. Po otrzymaniu (czas oczekiwania do 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 45 dni w pozostałych przypadkach) warunków przyłączenia należy wykonać dokumentację techniczną i przedłożyć ją w Spółce celem uzgodnienia.
 3. Za wydanie warunków przyłączenia nie pobiera się opłaty.
 4. Okres ważności wydanych warunków przyłączenia wynosi dwa lata.

II. Uzgodnienie dokumentacji technicznej.

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie, składa w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego” (dostępny w zakładce BOK – „Druki i umowy„).
 2. Dokumentacja techniczna jest sprawdzana pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 3. Uzgodnioną przez Spółkę dokumentację techniczną można odebrać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki.

III. Wykonanie przyłącza wodociągowo i/lub kanalizacyjnego

 1. Na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego właściciel nieruchomości lub jego przedstawiciel składa w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek informujący o zamiarze budowy” oraz „Wniosek o zawarcie umowy osoba fizyczna” lub „Wniosek o zawarcie umowy osoba prawna” (wnioski dostępne w zakładce BOK – „Druki i umowy„) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest sprawdzane pod względem kompletności zapisów i załączonych dokumentów w tym:
  • posiadanej przez właściciela podstawy prawnej budowy przyłącza wodociągowo i/lub kanalizacyjnego – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy lub pismo o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza,
   W przypadku niekompletności dokumentów właściciel wzywany jest do ich uzupełnienia.
 3. W terminie rozpoczęcia prac, wskazanym w druku „Wniosek informujący o zamiarze budowy”, zostanie dokonany przez przedstawiciela Spółki odbiór – w stanie odkrytym, wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 4. Z przeprowadzonego odbioru spisywany jest pomiędzy przedstawicielem Spółki, właścicielem nieruchomości, wykonawcą robót oraz kierownikiem budowy, protokół odbioru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 5. W momencie odbioru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego podpisywana jest również przez Strony umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 6. Po spisaniu protokołu odbioru budowy przyłącza wodociągowego przedstawiciel Spółki dokonuje montażu wodomierza głównego i spisuje z właścicielem nieruchomości protokół montażu wodomierza.
 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, zgodnie z ust. 11 § 20 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała nr XXVII/332/2020 Rady Miasta Zgierza z dn. 29.10.2020 r.) w terminie 3 miesięcy od daty dokonania odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do dostarczenia do przedsiębiorstwa dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane.
 8. Po sprawdzeniu kompletności przekazanej dokumentacji powykonawczej, Spółka przekazuje właścicielowi nieruchomości protokół odbioru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.